ข้อมูลเมื่อวันที่
วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ลำดับ กิจกรรม User ครูที่ปรึกษา เข้ากิจกรรม
1 Happy Balloon 602 นายศรายุทธ ศรีพิทักษ์ ขาดข้อมูล
2 Hero Of School 708 นางสาวจงรัก โพธิ์ไกร ขาดข้อมูล
3 IT News 208 ว่าที่ รต.อำนาจ ปิ่นทอง ขาดข้อมูล
4 Math H.M. 203 น.ส.กุสุมาวดี ราชบุรี ขาดข้อมูล
5 การพับกระดาษแบบ origami สไตล์ญี่ปุ่น 201 น.ส.นริศรา น้อยพงษ์ ขาดข้อมูล
6 การละเล่นพื้นบ้าน 306 น.ส.วิมล เกษแก้ว ขาดข้อมูล
7 การละเล่นพื้นบ้านไทย 406 นายนรเศรษฐ์ ศิริเจริญ ขาดข้อมูล
8 การเลี้ยงปลาดุกสร้างอาชีพ 309 น.ส.วัลยา จิตรจวง ขาดข้อมูล
9 ก้าวแรกสู่ชัยชนะ 501 นายคำนึง คงโนนกอก ขาดข้อมูล
10 กีฬามวยไทย 503 นายดำรงศักดิ์ หัสรังษี ขาดข้อมูล
11 คณิตศาสตร์กับศิลปะเส้นด้าย 202 นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญ ขาดข้อมูล
12 ความรู้ทางเทคโนโลยี 302 นายอาคม มูลสา ขาดข้อมูล
13 งานประดิษฐ์ที่ดี 105 น.ส.ณัฐวรรณ เอี้ยงปาน ขาดข้อมูล
14 งานสวยด้วยมือเรา 709 น.ส.ขนิษฐา เกตุหนู ขาดข้อมูล
15 ช่างเลี่ยมพระพลาสติก 403 นายภมรชัย ทัดปอย ขาดข้อมูล
16 ดอกไม้กระดาษ 104 น.ส.ภัทรากร เจนจบ ขาดข้อมูล
17 ดูหนังดูละครย้อนดูตัว 102 นางปณิตา หนูเทศ ขาดข้อมูล
18 ติวให้ติด พิชิตฝัน 901 คุณครูแต่ละกลุ่มสาระที่ติว ขาดข้อมูล
19 ถ่ายภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟน 301 นางเปรมกมล อินมะกอด ขาดข้อมูล
20 ถุงผ้าเพ้นท์แสนสวย 402 น.ส.อรทัย เจียมประยูร ขาดข้อมูล
21 ท้าคณิตคิดเป็น Math Fun 206 น.ส.ทรรศชนก ไกรตะโม่ ขาดข้อมูล
22 นวดแผนไทย 705 นายณรงค์ ศรีท้วม ขาดข้อมูล
23 นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 804 นางดุริยางค์ คอประเสริฐศักดิ์ ขาดข้อมูล
24 นักประดิษฐ์ D.I.Y. 107 นางบุษยมาส นวนงาม ขาดข้อมูล
25 นักสืบน้อย 101 นางนุชาวดี รัตนพันธ์ ขาดข้อมูล
26 ประดิษฐ์รูปภาพจากวัสดุในท้องถิ่น 802 น.ส.นวลกมล สายนวล ขาดข้อมูล
27 ปักครอสติส 307 นางอาวร โฉมศรี ขาดข้อมูล
28 ผ้าสวยด้วยมือเรา 106 นายกนกชัย มาลัยวงศ์ ขาดข้อมูล
29 ผู้ตัดสินกีฬาสากล 502 นายสมบัติ แป้นตระกูล ขาดข้อมูล
30 พับกระดาษหรรษา และ นาฎลีลา 604 น.ส.สิริพร ฉ่ำเฉี่อย ขาดข้อมูล
31 รักชีวิตคิดดีมีคุณค่า 401 นางคนึงนิจ ไชยชโย ขาดข้อมูล
32 ริบบิ้นหรรษา 207 น.ส.พัชราพร สังข์เที่ยง ขาดข้อมูล
33 วอลเลย์บอล 504 นายภาณุวัฒน์ สุทำเลา
น.ส.ทรรศชนก ไกรตะโม่
ขาดข้อมูล
34 ศีลมาปัญญาเกิด 305 นางสุวรรณี หนองหลวง ขาดข้อมูล
35 สตีชบาส 205 นายธนารัตน์ น้าคณาคุปต์ ขาดข้อมูล
36 สมาธิสร้างปัญญา 409 น.ส.ปริศนา มิชาวนา ขาดข้อมูล
37 สร้างสรรค์กระดาษสวย 408 น.ส.หทัยชนก บุญซ้อน ขาดข้อมูล
38 สร้างสรรค์ปกสวย 310 น.ส.มาลิณี โชติน้อย ขาดข้อมูล
39 สวยด้วยกระดาษ 405 น.ส.วรรณิศา เจิมนิ่ม ขาดข้อมูล
40 หนังสือจิ๋ว 702 นางเกษร น้อยระแหง ขาดข้อมูล
41 หนูน้อยร้อยมาลัย 701 นายวินัย อ่อนน้อม ขาดข้อมูล
42 หรรษาภาษาต่างประเทศ 805 น.ส.ศิริญญา ประพัตร ขาดข้อมูล
43 หรรษาภาษาต่างประเทศ 808 Miss.Angela K. Banisa ขาดข้อมูล
44 หลอดหรรษา 103 นางมาไล พลเก่ง ขาดข้อมูล
45 อนุรักษ์วัฒนธรรมวงดนตรีลูกทุ่งไทย 603 นายชาคริต อินทะชุบ ขาดข้อมูล
46 อินเตอร์แดนซ์ 806 นายนิติกร สุทธิศาล ขาดข้อมูล
47 อินเตอร์แดนซ์ 807 Miss.Nida L.Capada ขาดข้อมูล
48 เป่าแล้วสวย 601 นายกวีศิลป์ สายคำทร ขาดข้อมูล
49 เปียสวย คนสวย 308 น.ส.กรวรรณ โฉมเกษ ขาดข้อมูล
50 เพลินพา ภาษาอาเซียน 803 นางพนอ ยั่งยืน
นงนุช เตือนสติ
ขาดข้อมูล
51 เพลินพา ภาษาอาเซียน 404 น.ส.นงนุช เตือนสติ ขาดข้อมูล
52 เรารัก ล.ว. 407 นายจำเริญ ทองเชื้อ ขาดข้อมูล
53 เหรียญโปรยทาน 703 น.ส.ออมสิน วินิจมนตรี ขาดข้อมูล
54 แก้วจากขวด 204 น.ส.กฤติกา กาศเจริญ ขาดข้อมูล
55 แดนซ์เซอร์ลูกทุ่งไทย 303 นางรัชนิดา อินทะชุบ ขาดข้อมูล
56 โบว์สวย 304 น.ส.สุรีรัตน์ อ่ำเชื้อ ขาดข้อมูล
57 ไหมสวยด้วยมือเรา 704 น.ส.สุทธภา อุดแก้ว ขาดข้อมูล
58 ไอเดียสร้างสรรค์ 707 น.ส.พิชามญชุ์ วรางกูร ขาดข้อมูล
รวมเข้ากิจกรรม 0